Ο διαγωνισμός ολοκληρώθηκε. Πατήστε εδώ για να δείτε τις 20 καλύτερες ιδέες που αξιολογήθηκαν από την Επιτροπή.


Ενημέρωση Όρων Χρήσης:

Οι "Όροι Χρήσης" έχουν αλλάξει και πιο συγκεκριμένα έχει τροποποιηθεί η παράγραφος με τις "Υποχρεώσεις Χρηστών". Από τη στιγμή που συνεχίζετε την πρόσβαση ή την χρήση της υπηρεσίας/πλατφόρμας και μετά από την ημερομηνία που οι παρακάτω όροι χρήσης τίθονται σε εφαρμογή, τότε συμφωνείτε με τους τροποποιημένους Όρους Χρήσης.

Εφαρμογή νέων όρων χρήσης: 23/3/2016 

Δείτε εδώ την προηγούμενη έκδοση


 Οι κάτωθι όροι εφαρμόζονται από όλους τους Χρήστες της πλατφόρμας “CIPTEC – πλατφόρμα υποβολής καινοτόμων ιδεών”. Η αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης εκ μέρους των χρηστών, όπως κάθε φορά ισχύουν και τροποποιούνται, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρήση της πλατφόρμας “CIPTEC – πλατφόρμα υποβολής καινοτόμων ιδεών”.

Πλαίσιο και σκοπός της υπηρεσίας/πλατφόρμας crowdsourcing 

Το έργο CIPTEC: Το ευρωπαϊκό έργο CIPTEC έχει ως αντικείμενο τη «Συλλογική Καινοτομία για τις Δημόσιες Συγκοινωνίες στις Ευρωπαϊκές Πόλεις» ("Collective Innovation for Public Transport in European Cities", http://www.ciptec.eu), και υλοποιείται στο πλαίσιο του Ανταγωνιστικού Ευρωπαϊκού Προγράμματος για την Έρευνα «Ορίζοντας 2020», με συντονιστή εταίρο το ΑΠΘ. Η σύμπραξη των εταίρων του έργου αποτελείται από 12 φορείς, όπως διεθνείς οργανισμούς/«δίκτυα», φορείς δημοσίων συγκοινωνιών και ερευνητικές ομάδες πανεπιστημίων και εξειδικευμένων εταιρειών στους τομείς της επιστήμης των μεταφορών, της καταναλωτικής συμπεριφοράς και της «διαχείρισης της καινοτομίας».

Η δράση πληθοπορισμού και ο χαρακτήρας της: Στο πλαίσιο του έργου αναπτύχθηκε η «πλατφόρμα πληθοπορισμού» (crowdsourcing platform) με σκοπό την ανάδειξη, την πρόταση και το σχεδιασμό νέων καινοτόμων ιδεών, πρακτικών, επιχειρηματικών μοντέλων, κ.λπ. – κατά προτίμηση στο μικρότερο δυνατό κόστος – από την πλευρά των πολιτών για τις δημόσιες συγκοινωνίες (δηλαδή τα μέσα μαζικής μεταφοράς) γενικώς, αλλά και σε τοπικό επίπεδο συγκεκριμένα (π.χ. για την περίπτωση της πόλης της Θεσσαλονίκης). Η δράση έχει ως σκοπό τη διάδραση των ίδιων των πολιτών, την ενίσχυση της συνεργασίας και επικοινωνίας μεταξύ τους για την επίτευξη του στόχου της βελτίωσης των δημοσίων συγκοινωνιών. Αποτελεί ένα «πείραμα» ενεργοποίησης του κοινού που θα επιτρέψει την εξαγωγή γενικότερων συμπερασμάτων για την αποτελεσματικότητα της μεθόδου του πληθοπορισμού σε ζητήματα αστικής διαχείρισης και διαχείρισης των μεταφορών. Για το λόγο αυτό ενθαρρύνεται η λειτουργία της πλατφόρμας ως ανοιχτού φόρουμ διαλόγου. Η πιθανή επιβράβευση κάποιων Χρηστών έχει χαρακτήρα ηθικό και συμβολικό για την ενίσχυση των κινήτρων συμμετοχής και όχι την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας μεταξύ αυτών. 

Διευκρίνιση βασικών όρων και εννοιών: στο σημείο αυτό κρίνεται αναγκαία η διευκρίνιση βασικών όρων και εννοιών για την ορθότερη – κατά το δυνατό – χρήση της πλατφόρμας, (συγκεκριμένα της Καινοτομίας, των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ), και του χωρικού πλαισίου αναφοράς της δράσης στην Ελλάδα):

Ορισμός Καινοτομίαςως καινοτομία ορίζεται «η εφαρμογή ενός νέου ή σημαντικά βελτιωμένου προϊόντος (υπηρεσίας ή αγαθού), ή διαδικασίας, μία νέα μέθοδος μάρκετινγκ, ή μία νέα οργανωτική μέθοδος στις επιχειρηματικές πρακτικές, το εργασιακό περιβάλλον ή τις εξωτερικές σχέσεις» και αναγνωρίζονται τέσσερις τύποι καινοτομίας (Oslo Manual, 2005)1: καινοτομία προϊόντος, καινοτομία διαδικασίας, καινοτομία μάρκετινγκ και οργανωτική καινοτομία.

 • Καινοτομία προϊόντος: Ένα αγαθό ή υπηρεσία που είναι νέα ή σημαντικά βελτιωμένη. Περιλαμβάνει σημαντικές βελτιώσεις στις τεχνικές προδιαγραφές, τα εξαρτήματα και τα υλικά, το λογισμικό του προϊόντος, το φιλικό σχεδιασμό προς τον χρήστη ή άλλα λειτουργικά χαρακτηριστικά.
 • Καινοτομία διαδικασίας: Μια νέα ή σημαντικά βελτιωμένη μέθοδος παραγωγής ή διανομής. Περιλαμβάνει σημαντικές αλλαγές στις τεχνικές, τον εξοπλισμό ή/και το λογισμικό.
 • Καινοτομία Marketing: Μια νέα μέθοδο μάρκετινγκ που συνεπάγεται σημαντικές αλλαγές στο σχεδιασμό ενός προϊόντος (ή υπηρεσίας) ή μίας συσκευασίας, τη τοποθέτηση των προϊόντων, την προώθηση των προϊόντων (ή των υπηρεσιών) ή την τιμολόγηση.
 • Οργανωτική καινοτομία: Μια νέα οργανωτική μέθοδο στις επιχειρηματικές πρακτικές, την οργάνωση του χώρου εργασίας ή τις εξωτερικές σχέσεις.

Η καινοτομία επεκτείνεται πέρα από τα στενά όρια της Έρευνας και της Τεχνολογικής Ανάπτυξης. Δεν περιορίζεται στο πλαίσιο των ερευνητικών εργαστηρίων, περιλαμβάνοντας ευρύτερα τους χρήστες, τους παρόχους και τους καταναλωτές, οπουδήποτε, σε κυβερνητικούς οργανισμούς, επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, διατρέχοντας κάθετα και οριζόντια τους διάφορους τομείς, τους θεσμούς και τα σύνορα (ορισμός του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης2). 

Πέρα από τους ορισμούς, για να γίνει πιο εύκολα κατανοητή η έννοια της καινοτομίας, θα μπορούσε να θεωρηθεί ως τέτοια, κάθε ιδέα που προέρχεται από άλλους τομείς, και δεν έχει προς το παρόν εφαρμοστεί στα MMM, ή ακόμα κάθε ιδέα που ενώ έχει επινοηθεί και ενδεχομένως έχει εφαρμοστεί ήδη σε κάποιες περιοχές του κόσμου, δεν έχει διαδοθεί ή υιοθετηθεί μέχρι στιγμής στην Ελλάδα για διάφορους λόγους. Συνεπώς, λίγο πιο διευρυμένα θα μπορούσε να οριστεί ως καινοτομία στο πλαίσιο της τρέχουσας δράσης crowdsourcing μια νέα, πρωτότυπη, εναλλακτική ή τροποποιημένη υφιστάμενη ιδέα, μέθοδος, προϊόν, υπηρεσία, τεχνολογία που αναπτύχθηκε (ή αναπτύσσεται) συνειδητά χρησιμοποιώντας τις πιο πρόσφατες γνώσεις με σκοπό τη βελτίωση της υφιστάμενης κατάστασης και η οποία μπορεί να εφαρμοστεί στα MMM με κύριο στόχο να προσελκύσει περισσότερους πελάτες (κατά προτίμηση με το χαμηλότερο δυνατό κόστος). Οι ιδέες που θα καταχωρούνται στην πλατφόρμα μπορούν:

 • να αποτελούν μία διαδικασία και όχι μόνο μία εφεύρεση
 • να επηρεάζονται από την επιστήμη, την έρευνα, την οικονομία, το ρυθμιστικό και πολιτικό πλαίσιο, την επινοητικότητα κ.λπ.
 • να εμπλέκουν αλλαγές σε ότι αφορά τους ανθρώπινους πόρους, τις μεθόδους εργασίας, τον εξοπλισμό, κ.α. ή ένα συνδυασμό των παραπάνω
 • να κυμαίνονται ως προς το επίπεδο της ανάλυσης της περιγραφής τους και της ωρίμανσής τους, από τελείως πρωτόλειες, σε επίπεδο της σύλληψης μίας ιδέας (concept) μέχρι την πλήρη αναλυτική περιγραφή τους που μπορεί να συνοδεύεται από εικόνες, γραφήματα, σχέδια κ.λπ.

Ορισμός ΜΜΜ: Ως Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ) (ή εναλλακτικά ως δημόσιες συγκοινωνίες) ορίζονται οι υπηρεσίες και τα συστήματα μεταφοράς επιβατών, υπό τον έλεγχο δημόσιων ή ιδιωτικών παρόχων, που λειτουργούν με οχήματα μεγάλου κατά κανόνα αριθμού θέσεων, τα οποία μοιράζονται οι επιβάτες και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από το ευρύ κοινό με ισότιμους όρους πρόσβασης, σε τακτική και συνεχιζόμενη βάση, επί προκαθορισμένων συνήθως διαδρομών και δρομολογίων, χωρίς τη δυνατότητα (προ) κράτησης θέσης. Ανάμεσα στα συνήθη ΜΜΜ που λειτουργούν σε αστικό περιβάλλον πόλεων περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, το αστικό λεωφορείο (με κινητήρα καύσης ή τρόλεϊ), το τραμ, το μετρό, ο ηλεκτρικός αστικός σιδηρόδρομος, η θαλάσσια αστική συγκοινωνία, τα ταχέα λεωφορεία υψηλής αποδοτικότητας σε ειδικές λωρίδες (Bus Rapid Transit). Επιπλέον, υπάρχουν άλλα μέσα μεταφοράς που εμπίπτουν εν μέρει στην κατηγορία των ΜΜΜ ή μπορούν να θεωρηθούν υπό προϋποθέσεις στο πλαίσιο αυτής, όπως π.χ. οι μεταφορικές υπηρεσίες με ανταπόκριση στη ζήτηση, τα τελεφερίκ, βανάκια ή αυτοκίνητα που χρησιμοποιούνται για από κοινού μετακινήσεις (collective transport), το αυτομάτως καθοδηγούμενο σύστημα οχημάτων, σε οδό ή σε σταθερή τροχιά (Personalised Rapid Transit), κ.ά. Κάποια ή όλα από τα ΜΜΜ εφαρμόζονται ανάλογα με τις ανάγκες και το σχεδιασμό της κάθε πόλης και λειτουργούν (ή χρειάζεται να λειτουργούν) αρμονικά και συνεργατικά με άλλους τρόπους μετακίνησης, όπως η πεζή μετακίνηση (περπάτημα), το ποδήλατο κ.ά.

Πλαίσιο Χωρικής Αναφοράς της δράσης στην Ελλάδα: Η περιοχή αναφοράς για τις καταχωρήσεις ιδεών αποτελείται από το Πολεοδομικό Συγκρότημα της Θεσσαλονίκης (ΠΣΘ) και τα προάστιά του. Οι Ιδέες θα πρέπει να αφορούν στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών των ΜΜΜ που εξυπηρετούν ή δύνανται να εξυπηρετήσουν στο μέλλον αυτές τις περιοχές. Ιδέες οι οποίες αναφέρονται συγκεκριμένα σε άλλες περιοχές, χωρίς σαφή προσδιορισμό της δυνατότητας εφαρμογής τους στην ανωτέρω περιοχή, δε θα δημοσιεύονται στην ελληνική εκδοχή της πλατφόρμας, θα είναι όμως δυνατή η καταχώρησή τους στην ευρωπαϊκή (αγγλόφωνη) έκδοση της πλατφόρμας από τους ίδιους τους Χρήστες. 

Υποχρεώσεις Χρηστών

 • Η εφαρμογή βρίσκεται σε πιλοτική λειτουργία στα πλαίσια του ερευνητικού έργου CIPTEC (http://ciptec.eu) και ενδέχεται να παρατηρηθούν προβλήματα κατά τη διάρκεια της χρήσης της,  γεγονός το οποίο θα πρέπει να είναι αποδεκτό εκ μέρους των χρηστών.
 • Οι υποβληθείσες ιδέες, καθώς και τα σχόλια, ελέγχονται από τον Διαχειριστή της πλατφόρμας προτού δημοσιευτούν.
 • Οι υποβληθείσες ιδέες πρέπει να έχουν ένα βαθμό καινοτομίας ώστε να δημοσιεύονται.
 • Η επιλογή των καλύτερων ιδεών θα στηριχθεί στην αξιολόγηση τόσο των χρηστών όσο και μιας επιτροπής ειδικών στον τομέα των μεταφορών. Συγκεκριμένα, οι είκοσι (20) πρώτες ιδέες που θα προκύψουν με βάση το μέσο όρο της βαθμολογίας της ιδέας από τους χρήστες (αξιολόγηση), θα αξιολογηθούν στη συνέχεια από την επιτροπή. Τα μέλη της επιτροπής θα αξιολογήσουν τις ιδέες με βάση τρία (3) κριτήρια (εφικτότητα, χρησιμότητα και καινοτομία) και τα αποτελέσματα θα προκύψουν μέσω της Διαδικασίας Αναλυτικής Ιεράρχησης (Analytic Hierarchy Process - AHP). Απαραίτητη προϋπόθεση για να ενταχθεί μια ιδέα στην λίστα των είκοσι (20) πρώτων ιδεών είναι να έχει αξιολογηθεί τουλάχιστον από 10 εγγεγραμμένους χρήστες. Οι τρεις καλύτερες ιδέες που θα προκύψουν βάσει της ανωτέρω διαδικασίας θα επιβραβευτούν.
 • Όλοι οι Χρήστες της υπηρεσίας/πλατφόρμας που έχουν υποβάλλει κάποια ιδέα τους θα συμμετέχουν σε κλήρωση για κάποιο συμβολικό δώρο.
 • Η υπηρεσία δεν ενδείκνυται για υποβολή παραπόνων για τα ΜΜΜ και αυτά δεν θα δημοσιεύονται.
 • Η υπηρεσία δεν αποτελεί επίσημο τρόπο επικοινωνίας με τους ιδιοκτήτες και παρόχους των ΜΜΜ.
 • Δεν επιτρέπεται η καταχώρηση ή επισύναψη οποιουδήποτε υλικού το οποίο είναι αναληθές, συκοφαντικό, ανακριβές, επιθετικό, προσβλητικό, απειλητικό, χυδαίο, απεχθές, ενοχλητικό, άσεμνο, βλάσφημο, σεξιστικό, ρατσιστικό, προσβλητικό προς την ιδιωτικότητα κάποιου προσώπου, προοριζόμενο μόνο για ενήλικες, ή άλλο, που να  παραβιάζει οποιουσδήποτε διεθνείς και εθνικούς νόμους, κανονισμούς και ρυθμίσεις. Επιπρόσθετα, δεν επιτρέπονται οι τυποποιημένες αναφορές ή διαφημίσεις.
 • Οι Διαχειριστές της υπηρεσίας/πλατφόρμας δεν είναι σε θέση να εγγυηθούν την ακρίβεια, αρτιότητα ή τη χρησιμότητα οποιασδήποτε πληροφορίας δημοσιεύεται. Οι καταχωρήσεις αποτελούν προσωπικές απόψεις, εμπειρίες και ιδέες των συγγραφέων τους, και όχι κατ’ ανάγκη απόψεις ή/και εμπειρίες - ιδέες των Διαχειριστών της υπηρεσίας/πλατφόρμας.
 • Οποιοσδήποτε Χρήστης πιστεύει ότι κάποια δημοσιευμένη ιδέα είναι ανάρμοστη, ενθαρρύνεται να ειδοποιήσει άμεσα τους Διαχειριστές της υπηρεσίας μέσω της φόρμας επικοινωνίας (http://thess.ciptec.eu/index.php/epikoinonia). Οι Διαχειριστές διατηρούν την επιφύλαξη του δικαιώματος διαγραφής ανάρμοστου περιεχομένου, σε περίπτωση που αναγνωριστεί ότι η διαγραφή είναι αναγκαία. Εξαιτίας της φύσης της υπηρεσίας, δεν είναι πάντα δυνατόν η δικαιολογημένη διαγραφή μιας καταχώρησης να πραγματοποιηθεί άμεσα.
 • Ο Χρήστης παραμένει μοναδικός υπεύθυνος για το περιεχόμενο των καταχωρήσεών του. Επιπλέον, είναι υπόλογος για οποιαδήποτε οικονομική ή νομική υποχρέωση προκύψει εξαιτίας της κακής χρήσης της υπηρεσίας. Οι Διαχειριστές διατηρούν το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν τα πραγματικά στοιχεία του Χρήστη, σε περίπτωση νομικής δράσης που προκύπτει από χρήση που παραβιάζει τους όρους χρήσης της υπηρεσίας “CIPTEC – υποβολή καινοτόμων ιδεών”.
 • Ο Χρήστης έχει την δυνατότητα επισύναψης μιας φωτογραφίας σε κάθε καταχώρηση. Με την επιλογή και την μεταφόρτωση της φωτογραφίας, ο Χρήστης αποδέχεται τη χρήση άδειας Creative Commons, η οποία επιτρέπει την ελεύθερη διανομή της φωτογραφίας, με την προϋπόθεση πως θα γίνεται αναφορά στο δημιουργό, για μη εμπορική χρήση, και με απαγόρευση αλλοίωσης ή τροποποίησης του έργου. Λεπτομέρειες της άδειας υπάρχουν εδώ: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/. O Χρήστης εξακολουθεί να κατέχει τα πνευματικά δικαιώματα της φωτογραφίας.
 • Ο Χρήστης είναι υπεύθυνος για την τήρηση των κανόνων δεοντολογίας στην περίπτωση της δημοσίευσης υλικού ή περιεχομένου διανοητικής ιδιοκτησίας (πνευματικής παραγωγής) τρίτων προσώπων. Ο Χρήστης θα πρέπει να ελέγχει συνεπώς ο ίδιος εάν υπάρχει η δυνατότητα αναδημοσίευσης της διανοητικής ιδιοκτησίας (πνευματικής παραγωγής) τρίτων και να κάνει τις απαραίτητες αναφορές σε αυτούς εφόσον κάτι τέτοιο απαιτείται από τους όρους χρήσης που έχουν θέσει αυτοί για το υλικό της διανοητικής τους ιδιοκτησίας (πνευματικής δημιουργίας).
 • Με την πραγματοποίηση Εγγραφής στην υπηρεσία ο Χρήστης αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους συγκεκριμένους Όρους Χρήσης.

Δικαιώματα Διαχειριστών – Ιδιοκτητών

Οι Διαχειριστές έχουν τα κάτωθι δικαιώματα:

 • Να διαγράψουν μία καταχώρηση ή ένα σχόλιο με ανάρμοστο περιεχόμενο που παραβιάζει τους παρόντες όρους χρήσης.
 • Να μη δημοσιεύσουν μία καταχώρηση ή ένα σχόλιο με περιεχόμενο που δεν ανταποκρίνεται στο πλαίσιο της δράσης (π.χ. καταχώρηση ή σχόλιο άσχετο ως προς τα ΜΜΜ, ή καταχώρηση που δεν ευθυγραμμίζεται με την προϋπόθεση της καινοτομίας, κ.λπ.). Σε αυτές τις περιπτώσεις ο Χρήστης θα ενημερώνεται για την ανάγκη κατάλληλων διορθώσεων στην καταχώρησή του ή στο σχόλιό του.
 • Να αποκλείσουν την IP διεύθυνση Χρήστη, ο οποίος επανειλημμένα δεν συμμορφώνεται με τους όρους χρήσης.
 • Να διαγράψουν καταχώρηση η οποία αμφισβητεί την απόφαση διαγραφής κάποιας άλλης ανάρμοστης καταχώρησης. Σε περίπτωση που ο Χρήστης θεωρεί ότι έχει ληφθεί λανθασμένη ή άδικη απόφαση, παρακαλείται να επικοινωνήσει με τους Διαχειριστές άμεσα, μέσω της σελίδας «Επικοινωνία».
 • Να αλλάξουν κατηγορία/υποκατηγορία σε κάποια καταχώρηση αν θεωρούν ότι έχει επιλεγεί λανθασμένα η αρχική κατηγορία.
 • Να προβαίνουν σε διορθωτικές αλλαγές στο κείμενο, όταν υπάρχουν ορθογραφικά και συντακτικά λάθη.
 • Με την καταχώρηση μια Ιδέας από το Χρήστη, ο Διαχειριστής ενημερώνεται αυτόματα (μέσω του Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου του) και μόλις επιβεβαιώσει ότι η Ιδέα συμμορφώνεται με τους Όρους Χρήσης τη δημοσιεύει στην πλατφόρμα. Σε περίπτωση που η Ιδέα χρήζει διορθώσεων ο Χρήστης ενημερώνεται και μέσα σε 24 ώρες θα πρέπει να έχει πραγματοποιήσει τις αλλαγές με σκοπό να δημοσιευτεί η Ιδέα του. Στο διάστημα αυτό η Ιδέα δεν θα είναι δημοσιευμένη και δεν θα συμμετέχει στη διαγωνιστική διαδικασία.
 • Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της όποιας κλήρωσης διενεργηθεί ή της κατάταξης των ιδεών βάσει των όρων που καθορίζουν οι Διαχειριστές ή η απονομή των όποιων  δώρων δοθούν σε επιλεγμένες ιδέες ή ο αποκλεισμός μίας καταχώρησης ιδέας είναι ενέργειες οριστικού χαρακτήρα, χωρίς να ανακοινώνεται η αιτιολόγηση τους και κατ’ αυτών των ενεργειών δεν επιτρέπεται ουδεμία ένσταση, αντίρρηση ή άλλη διεκδίκηση, εξώδικη ή δικαστική. Επίσης, οι Διαχειριστές έχουν τη δυνατότητα να κηρύξουν άγονο το διαγωνισμό, ολικά ή μερικά, και να μην αναδείξουν νικητή, εάν κρίνουν ότι οι συμμετοχές δεν ανταποκρίνονται στο αναμενόμενο ποιοτικό επίπεδο. Η κρίση αυτή των Διαχειριστών είναι κυριαρχική και απρόσβλητη από οποιονδήποτε ένδικο μέσο ή ένσταση.

Πολιτική εμπιστευτικότητας και ιδιωτικότητας

Οι εγγεγραμμένοι Χρήστες καταχωρούν τα προσωπικά στοιχεία τους, όπως όνομα Χρήστη, ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, περιοχή κατοικίας (και προαιρετικά κάποια επιπλέον στοιχεία). Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται προκειμένου οι Διαχειριστές να έρθουν σε επαφή μαζί τους, αν παραστεί ανάγκη παροχής διευκρινήσεων σχετικά με μια καταχώρησή τους. Επίσης χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων σχετικά με τη χρήση της υπηρεσίας.  Τα στοιχεία αυτά δεν κοινοποιούνται σε τρίτους.

Η εφαρμογή χρησιμοποιεί την υπηρεσία “Google Analytics” προκειμένου να συλλέξει πληροφορίες σχετικά με το πώς οι Χρήστες χρησιμοποιούν αυτό τον ιστότοπο. Η υπηρεσία Google Analytics αποθηκεύει πληροφορίες όπως ποιες σελίδες επισκέπτεστε, πόσο καιρό είστε στην ιστοσελίδα, πώς φτάσατε εδώ, τι κάνετε κλικ, και πληροφορίες για το φυλλομετρητή σας. Οι διευθύνσεις IP αποκρύπτονται (μόνο ένα μέρος αποθηκεύεται) και προσωπικές πληροφορίες αναφέρονται όχι σε επίπεδο Χρήστη αλλά για το σύνολο των Χρηστών. Οι Διαχειριστές δεν επιτρέπουν στη Google να χρησιμοποιεί ή να κοινοποιεί  τα δεδομένα των αναλύσεων για οποιοδήποτε σκοπό, εκτός από την παροχή σε αυτούς σχετικών πληροφοριών.

Cookies – αποθήκευση πληροφοριών στον υπολογιστή σας

Για να εξασφαλιστεί η σωστή λειτουργία του ιστότοπου αυτού, μερικές φορές τοποθετούνται μικρά αρχεία δεδομένων στον υπολογιστή σας, τα λεγόμενα «cookies». Τα cookies χρησιμοποιούνται κυρίως για να παραμένει συνδεδεμένος ο Χρήστης στην εφαρμογή χωρίς να χρειάζεται σε κάθε επίσκεψη να επανεισάγει το όνομα Χρήστη και τον κωδικό του. Οι περισσότεροι μεγάλοι ιστότοποι ή πάροχοι διαδικτυακών υπηρεσιών κάνουν το ίδιο.

Πώς μπορεί ο Χρήστης να ελέγχει τα cookies

Ο Χρήστης έχει τη δυνατότητα να ελέγχει ή/και να διαγράφει τα cookies όποτε θέλει. Για περισσότερες λεπτομέρειες, μπορεί να κάνει κλικ στο http://www.aboutcookies.org/.

Ο Χρήστης μπορεί να διαγράψει όλα τα cookies που βρίσκονται ήδη στον υπολογιστή του και μπορεί να ρυθμίσει τους περισσότερους φυλλομετρητές κατά τρόπο τέτοιο που να μην επιτρέπουν την εγκατάσταση cookies. Εάν όμως το κάνει αυτό, θα πρέπει να ταυτοποιείται κάθε φορά που επισκέπτεται τον ιστότοπο.

Ο ιστότοπος δεν χρησιμοποιεί cookies για κανέναν άλλον σκοπό πέραν αυτών που προαναφέρθηκαν, ούτε για να συγκεντρώνει προσωπικά στοιχεία για οποιονδήποτε άλλον σκοπό.

Αλλαγές στους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης

Οι  Διαχειριστές διατηρούν το δικαίωμα να ενημερώνουν και αλλάζουν τους παρόντες όρους χρήσης της υπηρεσίας, οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Οι αλλαγές θα αναφέρονται σε συγκεκριμένο τμήμα αυτού του κειμένου. Πριν από οποιαδήποτε καταχώρηση μπορείτε να ελέγχετε άμεσα για την ύπαρξη τυχόν αλλαγών από προηγούμενες εκδόσεις των όρων χρήσης.

Αποποίηση ευθύνης (disclaimer)  

Η πλατφόρμα και η υπηρεσία σχεδιάστηκε και υλοποιείται στο πλαίσιο συμβολαίου που ανατέθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κανένα μέρος της αρχιτεκτονικής της πλατφόρμας δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, να αναπαραχθεί και να αποκαλυφθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιαδήποτε μέσα χωρίς τη γραπτή άδεια των εταίρων του έργου CIPTEC. 

Η αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο των δημοσιευμένων ιδεών (καταχωρήσεων) και σχολίων ανήκει στους συγγραφείς, τους εγγεγραμμένους Χρήστες της υπηρεσίας/πλατφόρμας. 

Οι καταχωρήσεις και τα σχόλια δεν αντανακλούν απαραίτητα τη γνώμη των εταίρων του έργου CIPTEC, των διαχειριστών της υπηρεσίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Οι εταίροι του έργου, το ΙΝΕΑ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι υπεύθυνοι για την οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στις καταχωρήσεις και στα  σχόλια των Χρηστών από τρίτους, καθώς επίσης και για τη διαδικασία επιλογής και βράβευσης των νικητών των σχετικών διαγωνισμών και κληρώσεων.

Η αρχιτεκτονική της πλατφόρμας όπως σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε από τους εταίρους του έργου δεν αντανακλά απαραίτητα τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ΙΝΕΑ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι υπεύθυνοι για την οποιαδήποτε χρήση της αρχιτεκτονικής της πλατφόρμας όπως σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε από τους εταίρους του έργου. 

 

 1. Oslo Manual (2005),‘Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data’, 3rd Edition Oslo Manual, The Measurement of Scientific and Technological Activities, A joint publication of the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) and Eurostat, ISBN 92-64-01308-3,doi: 10.1787/9789264013100-en.
 2. https://www.oecd.org/site/innovationstrategy/defininginnovation.htm